จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการปุ๋ยสั่งตัด ผู้ว่าฯ ดำนา ประชาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (21 กรกฎาคม 2555) ที่แปลงนาสาธิตนายพูนสิน อำไพ หมู่ที่ 2 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการจัดโครงการปุ๋ยสั่งตัด ผู้ว่าฯ ดำนา ประชาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ ซึ่งอำเภอยางตลาด ร่วมกับ เทศบาลตำบลยางตลาด จัดขึ้นโดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีและได้เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลั่นฆ้องชัยเปิดงาน ซึ่งมีนายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ นายอำเภอยางตลาด ดร.อรสุดา เจริญรัถ รองเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส และพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก จากนั้นนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน เกษตรกร ร่วมลงแขกดำนาในแปลงนาสาธิต ของนายพูนสิน อำเภอ เกษตรกรสมาชิก "โครงการเครือข่ายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดเทศบาลตำบลยางลาดเพื่อสืบสานโครงการพระดาบสสัญจร”
 
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด กล่าวว่า สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลยางตลาดได้จัดทำโครงการพระดาบสสัญจรครั้งที่ 72 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2555 และเพื่อสานต่อโครงการดังกล่าว ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลตำบลยางตลาดได้นำเอากิจกรรม "ปุ๋ยสั่งตัด” มาขยายผลดำเนินงานและเกิดกลุ่มเครือข่ายเกษตรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 22 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดสั่งแม่ปุ๋ยให้กับเกษตรในพื้นที่นำร่อง เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัดที่ว่า "มุ่งเป็นเมืองเกษตรก้าวหน้า” ประกอบกับมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 เทศบาลตำบลยางตลาด จึงได้ โครงการปุ๋ยสั่งตัด ผู้ว่าฯ ดำนา ประชาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การดำนา เรียนรู้วิถีเกษตรกรรม และสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชน และเพื่อเป็นการสร้างความสนุกสนาน สามัคคี ได้มีการจัดแข่งขันปิดตาจับเป็ด ด้าน
 
ดร.อรสุดา เจริญรัถ รองเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส กล่าวว่า เมื่อได้เห็นการจัดงานครั้งนี้แล้วก็รู้สึกดีใจมากได้เห็นถึงความเข้มแข็งของ ความตั้งใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่จะช่วยกันขับเคลื่อนให้เรื่อง "ปุ๋ยสั่งตัด” ที่จะมีผลต่อการลดต้นทุนการผลิต และทำให้รายได้ของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์เพิ่มสูงขึ้น โดยการลดต้นทุน นี่คือการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏบัติอย่างยั่งยืน และดีใจมากว่าสิ่งดี ๆ เหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อความตั้งใจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนทุกคน
ที่มาข่าว
http://pr.prd.go.th/kalasin/ewt_news.php?nid=2818