กองทุนคิวม่า ยกระดับความรู้ดินปุ๋ยแก่เกษตรกรไทย


เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 Professor Dr. Kazutake Kyuma ได้มอบเงินจำนวน 1.1 ล้านบาท 
เพื่อจัดตั้ง “กองทุนคิวม่า” (Kyuma Fund) ที่มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับใช้สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการยกระดับความรู้เรื่องดินและปุ๋ยให้แก่เกษตรกรไทย และในวันเดียวกัน
 Professor Dr. Toshiyuki Wakatsuki, Kinki University ได้มอบเงินจำนวน 69,917 บาท 
เพื่อสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวด้วย