อบรมเกษตรกรอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ศ.ดร. ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ และคณะ ได้อบรมเกษตรกรอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เรียนรู้ปุ๋ยสั่งตัด หลักคิดพึ่งตนเอง มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 230 คนและเจ้าหน้าที่ 10 คน โดยเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก รวมทั้งมีแผนจัดตั้งคลินิกดินและให้คำแนะนำปุ๋ยสั่งตัดในพื้นที่