ลงพื้นที่ดูงานขยายผลปุ๋ยสั่งตัด

(วันนี้ 2 เม.ย. 59) เวลา 09.30-12.00 น. ณ อบต.โคกสะอาด อ.หนองแซง จ.สระบุรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเป็นประธานเปิดเวทีสรุปการขยายผลถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด สู่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดต่างๆ : บทเรียนการขับเคลื่อนเทคโนโลยี "ปุ๋ยสั่งตัด" โดยมี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ทีมนักวิจัยปุ๋ยสั่งตัด นำโดย ศ.ดร. ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ และ ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ รวมทั้งเกษตรกรชาวนาเครือข่ายลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก เครือข่ายกก-อิง-ลาว ลุ่มน้ำคำ ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ อบต. ให้การต้อนรับ

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการตรวจดินและให้คำแนะนำปุ๋ยสั่งตัด คลินิกดินโดยเกษตรกร การเสวนาเรื่องบทเรียนการขับเคลื่อนเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดสู่เกษตรกร นิทรรศการการลดต้นทุนการผลิตข้าว และการจำหน่ายผลิตผลจากวิสาหกิจชุมชนโคกสะอาดและข้าวรัชมงคล

"ปุ๋ยสั่งตัด" เป็นชุดเทคโนโลยีที่ สกว. ให้การสนับสนุนทุนภายใต้โครงการวิจัย 'การจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่ เพื่อการผลิตข้าว ข้าวโพด และอ้อยอย่างยั่งยืน ในช่วงปี 2540-2551 โดยมี ศ.ดร. ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ เทคโนโลยีนี้มีความแม่นยำ เนื่องจากพัฒนาจากแบบจำลองการปลูกพืชและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เป็นการนำระบบสารสนเทศพัฒนาคำแนะนำปุ๋ยสำหรับพืชเศรษฐกิจไทยเป็นครั้งแรก โดยใช้ทั้งข้อมูลค่าวิเคราะห์ดิน พันธุกรรมพืช ภูมิอากาศ และชุดดิน พร้อมทั้งคำนวณผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ จึงเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวได้ร้อยละ 30-50 และเพิ่มผลผลิตร้อยละ 10-20 ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ ลดปัญหาโรคและแมลง ลดสารพิษตกค้างในผลผลิต ส่งผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค รวมทั้งลดการปนเปื้อนของสารเคมีในสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันมีการขยายผลเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดแล้วในพื้นที่ปลูกข้าวในเขตภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก รวมมากกว่า 22 จังหวัด อีกทั้งเกิดการจัดตั้ง 'คลินิกดิน' โดยเกษตรกรถึง 36 แห่ง ใน 14 จังหวัด เพื่อให้บริการตรวจดิน แนะนำการใช้ปุ๋ย และจำหน่ายแม่ปุ๋ย รวมทั้งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ดินและปุ๋ยของชุมชน

ติดตามข่าวสาร และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ssnm.info, www.banrainarao.com และ Facebook: ฝ่ายเกษตร-สกว.