รองนายกฯ ประธานเปิดงานสรุปผล "ปุ๋ยสั่งตัด"

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานการสรุปและขยายผลถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำกลุ่มเกษตรกรผู้นำเครือข่ายกลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก เครือข่ายกก-อิง-ลาว-ลุ่มน้ำคำ เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดเชียงราย สื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ในปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแก่ ดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม แห่งมหาลัยเกษตรศาสตร์ ถอดบทเรียนองค์ความรู้เรื่องปุ๋ยสั่งตัด โดยพบว่าเกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่าย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจึงขยายผลโครงการภายใต้การจัดความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2557 แก่มูลนิธิพลังเวศและชุมชน นำโดยทีมคณะวิจัย ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ เป็นหัวหน้าโครงการฯ เพื่อดำเนินโครงการคลินิกดิน “ปุ๋ยสั่งตัด” ในพื้นที่เป้าหมาย 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี ให้เป็นแหล่งการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (ONE STOP SERVICE) โดยที่ผ่านมาได้จัดตั้งคลินิกปุ๋ยสั่งตัดและกิจกรรมไปแล้วในพื้นที่จำนวน 16 แห่ง จังหวัดสระบุรี 5 แห่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5 แห่ง และจังหวัดเชียงราย 6 แห่ง จังหวัดสระบุรีมีโครงการนำร่องที่เทศบาลตำบลดอนพุดจังหวัดสระบุรีเป็นพื้นที่แรก และจัดตั้งคลินิกดินปุ๋ยสั่งตัดเป็นแหล่งเรียนรู้ดินและปุ๋ยของเกษตรในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อแก้ปัญหาการใช้ปุ๋ยให้แก่เกษตรกรและครั้งนี้ ได้จัดสัมมนาสรุปบทเรียน เพื่อให้สื่อมวลชน นักวิจัย และผู้ใช้ประโยชน์ได้มีโอกาสได้พูดคุยและถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากการวิจัยให้สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป