ปุ๋ยสั่งตัด รางวัลวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ วุฒิสภา ปี 2555


คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่"เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด สำหรับข้าวโพด ข้าวและอ้อย" ซึ่งก่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

ประกาศ
คณะกรรมการจัดงานมอบรางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
(ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ลำดับที่ 35 ปุ๋ยสั่งตัด หน้า 3)