ร่ม วรรณประเสริฐ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลห้วยขมิ้น จ.สระบุรี

นายร่ม วรรณประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้านห้วยทองหลาง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เป็นประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลห้วยขมิ้น มีพื้นที่ทำนา 80 ไร่ เป็นผู้นำเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” มาทดลองใช้ในปี 2552 เพื่อลดต้นทุนการผลิต พบว่า ประหยัดค่าปุ๋ยได้ไร่ละ 500 บาท ต่อฤดูปลูก ขณะที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 78 เป็น 90 ถังต่อไร่ และปุ๋ยสั่งตัดทำให้ลดค่าใช้จ่ายการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้อีกไร่ละ 300 บาท 

ในปี 2552-2554 ได้ขยายผลในพื้นที่ของสมาชิกรวมมากกว่า 3,000 ไร่ จากการใช้เทคโนโลยี”ปุ๋ยสั่งตัด” ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 700-800 บาทต่อไร่ ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 30 % ทำให้มีรายเหลือมากขึ้น ปัจจุบันยังขยายผลการใช้ปุ๋ยสั่งตัดไปยังตำบลอื่นๆในจังหวัดสระบุรี ขณะนี้มีสมาชิกที่ใช้”ปุ๋ยสั่งตัด” ประมาณ 85 ราย

ปัจจุบันเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องการใช้ “ปุ๋ยสั่งตัด” ให้แก่เกษตรกร และเป็นวิทยากรประจำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล