ทางรอดของชาวนาไทย

 
ทางเลือกใหม่ที่ชาวนาไทยทำได้จริง  ผ่านการปฏิบัติแล้วในหลายจังหวัด ทั้งวิธีคิด วิธีปฏิบัติ
ความแตกต่างระหว่างคำแนะนำการใช้ปุ๋ยข้าวแบบเสื้อโหลและสั่งตัด
พบสาระหลักคิด หลักวิชา หลักปฏิบัติ ตัวอย่าง ข้อเสนอแนะ
ของ ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน
โทร.081-3065373  อีเมล์ prateep.v@pan-group.com
 

  ช่วงที่ 3 หลักปฏิบัติ  
ดินสิ่งใกล้ตัวเกษตรกร การใช้ปุ๋ยแบบเสื้อโหล กรอบคิดปุ๋ยสั่งตัด รูปธรรมความสำเร็จปุ๋ยสั่งตัด
 
ตอนที่ 11 
 
  ตอนที่ 10
 
ตอนที่ 9 
 
ตอนที่ 8
 

  ช่วงที่ 2 หลักวิชา 
การวางแผนกลยุทธ์  ประเภทของจุดคอขวด MOPP วิธีขจัดจุดคอขวดของชาวนา
 
ตอนที่ 7
 
ตอนที่ 6  
 
ตอนที่ 5  
 
ตอนที่ 4  
 

   ช่วงที่ 1 หลักคิด 
ยุคโลกาภิวัฒน์  แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทุนมนุษย์
 
ตอนที่ 3 
 
ตอนที่ 2 
 
ตอนที่ 1