TFTปุ๋ยสั่งตัด : App ปุ๋ยสั่งตัด เวอร์ชั่นใหม่

แอพพลิเคชั่น TFTปุ๋ยสั่งตัด ช่วยให้ค้นหาข้อมูล “ชุดดิน” และคำแนะนำ “ปุ๋ยสั่งตัด” ได้ง่ายขึ้นบน
smartphone เกษตรกรเพียงเก็บตัวอย่างดินให้ถูกวิธี วิเคราะห์ดิน โดยใช้ชุดตรวจสอบดินแบบรวดเร็วของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดแอพฯ เลือกชุดดิน แล้วป้อนค่าวิเคราะห์ดิน โปรแกรมก็จะคำนวณ “ปุ่ยสั่งตัด”
แอพฯ นี้รองรับเฉพาะระบบแอนดรอยด์เท่านั้น