คำแนะนำปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน


คำแนะนำ
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล และไม้ยืนต้น

         ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยนำเข้าปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นร้อยละ 65 จาก 2.6 ล้านตันในปี 2543 เป็น 4.3 ล้านตัน ในปี 2550 ขณะที่ผลผลิตต่อไร่ของพืชเศรษฐกิจเพิ่มไม่มากนัก และต้นทุนการผลิตเป็นค่าปุ๋ยเคมีสูงถึงร้อยละ 25 
ดังนั้น การใช้ปุ๋ยเคมีให้ "ถูกสูตร ถูกปริมาณ ถูกเวลา ถูกวิธี" จึงเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

         เมื่อต้นปีนี้ ธ.ก.ส. ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การวิเคราะห์ดินและตรวจสอบปุ๋ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต"
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของทุกจังหวัด โดยมี ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตนันทน์ และคณะ ทำหน้าที่เป็นวิทยากร

         แต่เนื่องจากในปัจจุบัน คำแนะนำการใช้ปุ๋ยที่มีความแม่นยำสูง หรือการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่ ("ปุ๋ยสั่งตัด")
ที่ ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตนันทน์ และคณะ ได้พัฒนาขึ้น มีเพียงสำหรับข้าว (SimRice) และข้าวโพด (SimCorn) เท่านั้น
ซึ่งดาว์นโหลดฟรีได้จากเว็บไซต์ www.ssnm.agr.ku.ac.th (หรือ ssnm.info ในปัจจุบัน)
 
         เพื่อให้โครงการฯ ดังกล่าวประสบความสำเร็จ จึงนำผลการวิจัยของกรมวิชาการเกษตรที่ตีพิพม์ใน "คำแนะนำการใช้ปุ่ย
กับพืชเศรษฐกิจ เอกสารวิชาการลำดับที่ 8/2548" มาใช้เป็น "ฐาน" ในการคำนวณ "สูตรปุ๋ย" และ "ปริมาณปุ๋ย" สำหรับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ แล้วจัดทำตารางที่เกษตรกรนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น โดยแนะนำให้ผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง เพื่อความประหยัด
และขจัดปัญหาปุ๋ยปลอม

         สำหรับวิธีการเก็บตัวอย่างดิน และการตรวจสอบ เอ็น-พี-เค แบบรวดเร็ว ศึกษาได้จาก "คู่มือสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ : ธรรมชาติของดินและปุ๋ย"

ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์
มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน
โทรศัพท์ 081-3065373
อีเมล์ 
prateep.v@pan-group.com

ดาวน์โหลดเอกสาร
(เข้าตามลิงค์ แล้วคลิกที่เมนูไฟล์ เลือกดาวน์โหลด)