สไลด์บรรยาย

6. ปุ๋ยสั่งตัดข้าวโพด
การใช้ปุ๋ย เอ็น-พี-เค แบบสั่งตัด เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวโพด
5. ปุ๋ยสั่งตัดข้าว
การใช้ปุ๋ย เอ็น-พี-เค แบบสั่งตัด เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
4. การวิเคราะห์ดิน
การตรวจสอบธาตุอาหารพืชในดิน เอ็น-พี-เค และความเป็นกรด-ด่างของดินแบบรวดเร็ว3. การเก็บตัวอย่างดิน
อุปกรณ์ที่ใช้เก็บ การวางผังแปลงเก็บตัวอย่างดิน วิธีเก้บตัวอย่างดินในข้าวหรือพืชไร่ ยาวพารา2. ความจริงเรื่องปุ๋ย
ทำไมปุ๋ยเคมีจึงมีความสำคัญ การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินให้ยั่งยืน ต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ดินเสื่อมโทรมคืออะไร การปรับปรุงบำรุงดิน องค์ประกอบของดินดี ปุ๋ยมีกี่ชนิด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ย


1. เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด
ดินเกิดขึ้นได้อย่างไร ดินในประเทศไทยมีกี่ชุดดิน พืชต้องการธาตุอาหารกี่ตัว หน้าที่ของ เอ็น-พี-เค ปุ๋ยสั่งตัดคืออะไร เกษตรกรตัวอย่าง สื่อสำหรับเกษตรกร