เทคโนโลยี "ปุ๋ยสั่งตัด" ในการผลิตข้าวโพด


โครงการ "ต้นแบบความร่วมมือเชิงพื้นที่เพื่อสร้างการเรียนรู้
ของเกษตรกรในการตัดสินใจทางการเกษตร
กรณีตัวอย่างการปลูกข้าวโพดแบบลดต้นทุน อำเภอนครไทย"
 
ต.ห้วยเฮี้ย ต.บ่อโพธิ์ ต.นาบัว ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
 
ตอนที่ 6
การประยุกต์ใช้การวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน


ตอนที่ 5
การใช้ปุ๋ยสั่งตัดในไร่ข้าวโพด ตอนที่ 4
การวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน


 

ตอนที่ 3
ที่มาของโครงการตอนที่ 2
 แนวคิดเรื่องปุ๋ยสั่งตัด


ตอนที่ 1
การสนับสนุนงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)