เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด

VDO เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” บรรยายโดย ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ มีทั้งหมด 6 ตอน ได้แก่ (1) รู้จักดิน (2) รู้จักปุ๋ยเคมี (3) รู้จักปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ (4) ทำไมควรใช้ “ปุ๋ยสั่งตัด”? (5) 3 ขั้นตอนการใช้ “ปุ๋ยสั่งตัด” และ (6) วงจรธาตุอาหารพืชในนาข้าว

ตอนที่ 1 รู้จักดิน


ตอนที่ 2 รู้จักปุ๋ยเคมี


ตอนที่ 3 รู้จักปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวิภาพ


ตอนที่ 4 ทำไมควรใช้ "ปุ๋ยสั่งตัด"?


ตอนที่ 5   3 ขั้นตอนการใช้ "ปุ๋ยสั่งตัด"ตอนที่ 6 วงจรธาตุอาหารพืชในนาข้าว