ปุ๋ยสั่งตัดในนาข้าว

สื่อเพื่อการส่งเสริมบริการวิชาการ สัมภาษณ์พิเศษ เรื่องปุ๋ยสั่งตัดในนาข้าว โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำโดยฝ่ายสื่อการส่งเสริม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิดีโอ YouTube