รายการพิเศษสถานีวิทยุ ม.ก. เรื่อง "ปุ๋ยสั่งตัด"

รายการพิเศษสถานีวิทยุ ม.ก. เรื่อง "ปุ๋ยสั่งตัด" วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สัมภาษณ์ ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันท์ และ ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ ดำเนินรายการ โดยศศิธร สินภักดี ออกอากาศทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AM 1107KHz และเครือข่าย 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศ