พิธีลงนามข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์การผลิตชุดตรวจสอบ NPK ในดิน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน ได้จัดพิธีลงนาม "ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์การผลิตชุดตรวจสอบ NPK ในดิน" ระหว่างกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยความเป็นมาของผลงานดังกล่าว กองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบคำแนะนำปุ๋ยเคมีสำหรับข้าวโพด" แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี 2540 โดยมี ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ เป็นหัวหน้าโครงการ หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาเป็นชุดตรวจสอบปุ๋ย NPK ในดิน ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ 046888 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2548 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ซึ่งสิทธิบัตรดังกล่าว สกว. และมหาวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าของสิทธิร่วมกัน และได้ขยายผลเชิงพาณิชย์ โดยการอนุญาตให้ บริษัท บุญดินไทย จำกัด ใช้สิทธิ์ในการจัดจำหน่ายชุดตรวจสอบดิน เป็นระยะเวลา 6 ปี โดยสิ้นสุดการอนุญาตเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านมา


หลังจากสิ้นสุดการอนุญาตให้บริษัท บุญดินไทย จำกัดนำไปจัดจำหน่าย มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชนได้แสดงเจตจำนงที่จะรับการอนุญาตใช้สิทธิ์เพื่อไปจัดหาผู้ผลิตและจัดหาผู้จำหน่าย สกว. และมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะ "เจ้าของสิทธิ์" จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะอนุญาตให้มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชนในฐานะ "ผู้ขอใช้สิทธิ์" จัดหาผู้ผลิตและจัดหาผู้จัดจำหน่ายดังกล่าว โดย ผู้ขอใช้สิทธิ์ จะจ่ายค่าตอบแทนการใช้สิทธิ์เป็นเงิน 1,000,000 บาท โดยแบ่งชำระเป็น 2 งวด นอกจากนี้ เมื่อผู้ขอใช้สิทธิ์มีรายได้จากการผลิตและจัดจำหน่าย และหักค่าใช้จ่าย 1,000,000 บาท ที่เป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าของสิทธิ์แล้ว จะนำรายได้ที่เหลือไปก่อตั้ง "Kyuma Fund" ในมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน


ข้อตกลงนี้มีผลผูกพันตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2557 เป็นเวลา 7 ปี โดยผู้ร่วมลงนามในฐานะเจ้าของสิทธิ์มี ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญหลง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ สานติวัตร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ขอใช้สิทธิ์ มี ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ ประธานกรรมการมูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นพยาน