อบรมปุ๋ยสั่งตัดโครงการลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ และคณะ ได้อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องปุ๋ยสั่งตัด โครงการลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการ มีผู้เข้าอบรม 23 คน และเด็กจากสถานพินิจฯ 12 คน