ปุ๋ยสั่งตัด

ปุ๋ยสั่งตัดไม่ใช่ของใหม่ เป็นนวัตกรรมจากงานวิจัยตั้งแต่ ปี 2540 จดสิทธิบัตรในปี 2543 นำไปฝึกอบรมเกษตรกรภาคกลางตั้งแต่ ปี 2551 ได้ผลดีและที่น่ายินดีกว่า คือ เกษตรกรที่อบรม รวมตัวกันเป้นเครือขายเผยแพร่องค์ความรู้ ทำคลินิกดิน บริการตรวจัดคุณภาพ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน เพื่อเลือกสั่งปุ๋ยให้ตรงกับสภาพดิน