ธรรมชาติของดินและปุ๋ย

หนังสือ "ธรรมชาติของดินและปุ๋ย"

เหมาะสำหรับเกษตรกรผู้นำ ผู้ที่ต้องการมีความรู้เรื่องดินและปุ๋ยลึกซึ้งมากขึ้น

 

[ ดาวน์โหลด ]

รูปแบบ : pdf | 82 หน้า | 4.99 MB

https://drive.google.com/file/d/1lLUbDN52f6wIBoH_PEvdbOMKnYqeRsT9 

 

คำนำผู้เขียน

 

หนังสือ “ธรรมชาติของดินและปุ๋ย” เป็นผลพลอยได้จากโครงการ “ปุ๋ยสั่งตัด” ซึ่งได้สร้าง 3 นวัตกรรม ดังนี้

(1) คำแนะนำ “ปุ๋ยสั่งตัด”

(2) ชุดตรวจสอบ เอ็น-พี-เค ในดินแบบรวดเร็ว เกษตรกรใช้วิเคราะห์ดินได้ด้วยตนเอง แก้ปัญหาการบริการที่ล่าช้าของภาครัฐ อีกทั้งประหยัดแม่นยำ สะดวก รวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 30 นาที

(3) กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม ให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรให้พึ่งตนเองได้ เป็น “นวัตกรรมระบบการวิจัย” ที่บูรณาการงานวิจัย งานพัฒนา และงานส่งเสริม การเกษตรเข้าด้วยกัน

หนังสือเล่มนี้ยังได้ผนวกประสบการณ์กว่า 15 ปี ของผู้เขียนที่มีโอกาสจัดเวทีเรียนรู้เรื่องดินและปุ๋ยให้แก่เกษตรกร และหนุนเสริมกลุ่มเกษตรกรให้จัดตั้ง “คลินิกดิน” เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว ทั้งบริการตรวจดิน แนะนำการใช้ปุ๋ย และจำหน่ายแม่ปุ๋ย โดยเกษตรกรผู้นำที่มีจิตอาสาเป็นกลไกหลักในการแก้ปัญหาปุ๋ยปลอม ปุ๋ยแพง และใช้ปุ๋ยผิด ให้แก่ พี่น้องเกษตรกรในชุมชนท้องถิ่น

ความสำเร็จของโครงการ ฯ และประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการนำผลการวิจัยไปใช้ ได้ส่งผลให้มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น ปี 2552” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คัดเลือกให้เข้ารับรางวัล “ผลงานวิจัยเด่น ปี 2554” และวุฒิสภาประกาศเกียรติคุณให้เป็น “โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ปี 2555” 

มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชนได้ทำหน้าที่ประสานงานในการจัดพิมพ์หนังสือ “ธรรมชาติของดินและปุ๋ย” ภายใต้โครงการรวมพลังพลิกฟื้นผืนดินเกษตรไทย พิมพ์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 และจัดพิมพ์แล้วรวมทั้งหมด 11 ครั้ง จำนวน 444,000 เล่ม

ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นมาโดยตลอดจึงมั่นใจว่า เกษตรกรจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จัดการดินในไร่นาเลือกซื้อปุ๋ย และผสมปุ๋ยใช้เองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรวจสอบธาตุอาหารพืชในดินแบบรวดเร็ว และการใช้เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” ซึ่งจะช่วยเกษตรกรให้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยได้ด้วยตนเอง

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่เห็นคุณค่าของหนังสือเล่มนี้ และสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ดินและปุ๋ยให้แก่เกษตรกรเด็ก และเยาวชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืนการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนมั่นคง

ทัศนีย์ อัตตะนันทน์

ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์

1 มิถุนายน 2558

 เนื้อหาบางส่วน