ดินที่ใช้ปลูกข้าว

ดินที่ใช้ปลูกข้าว เป็นหนังสือประกอบการบรรยายวิชาดินนา (009534) ของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยของ Drs. F.N. Ponnamperuma , W.H. Patrick, Jr.,  K Kyuma ฯลฯ ซึ่งเป็นนักวิจัยชั้นนำของโลกทางด้านดินที่ใช้ปลูกข้าว เนื่องจากบทที่ 1 เป็นเรื่องของสถานการณ์การปลูกข้าวในโลก ซึ่งต้องมีการปรับปรุงตัวเลขและข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา จึงได้ทำการปรับปรุงข้อมูลในบทนี้ และเพิ่มบทที่ 9 เรื่องการจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของนักวิจัยไทย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน โดยได้รับความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในปี พ.ศ. 2548-2550

นอกจากนั้นได้ปรับปรุงข้อมูลในบทที่ 6 รวมทั้งเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับดินกรดจัด และมลพิษของแคดเมียมในบทที่ 11 และ 13 ตามลำดับ

ดิฉันใคร่ขอขอบพระคุณ Prof. K. Kyuma ที่ได้กรุณาแนะนำการแก้ไขปรับปรุงในครั้งนี้ และขอขอบคุณคุณสุนันท์  คุณาภรณ์  ที่ได้เรียบเรียงแก้ไขปรับปรุงในบทที่ 5 การจำแนกดินที่ใช้ปลูกข้าวและการกระจายในประเทศไทย ขอขอบคุณ คุณณัฐพร  นามเพ็ง  คุณสุภาภร  เสาธงน้อย ที่ได้ร่วมกันพิมพ์ต้นฉบับในส่วนที่แก้ไขปรับปรุง รวมทั้งคุณสาริศา  ศิริชมจันทร์  ที่ได้ช่วยพิสูจน์อักษรของหนังสือเล่มนี้ ขอขอบคุณ  คุณเฉลิมชาติ  ฤๅไชยคาม สำหรับภาพนาข้าวที่นำมาเป็นปกหนังสือเล่มนี้

ทัศนีย์   อัตตะนันทน์

เมษายน  2550

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://docs.google.com/open?id=0B8AtgBF7YhaGeVV1WEVVSVhzcHc

(เข้าตามลิงค์ แล้วคลิกที่เมนูไฟล์ เลือกดาวน์โหลด)