ดาวน์โหลด

โปรแกรมปุ๋ยสั่งตัด 

ระบบคำแนะนำธาตุอาหาร เฉพาะพื้นที่ สำหรับข้าวโพด (SimCorn)     

•  เป็นโปรแกรมกึ่งสำเร็จรูปที่พัฒนาบน MS Access 2000     

•  สามารถเปิดเรียกใช้งานได้ด้วย MS Access รุ่น 2000 ขึ้นไป     

•  สามารถเรียกดู สมบัติชุดดินที่ใช้ปลูกข้าวโพด ได้ 75 ชุดดิน     

•  สืบค้นหา "ชุดดิน" ได้โดยใช้สมบัติดิน     

•  มีคำแนะนำธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่ สำหรับข้าวโพด 19 จังหวัด 

•  มีระบบคำนวณการผสมปุ๋ยจากแม่ปุ๋ยหลัก

 •  [ดาวน์โหลด...]

 

ระบบคำแนะนำธาตุอาหาร เฉพาะพื้นที่ สำหรับข้าว (SimRice)  

•  เป็นโปรแกรมกึ่งสำเร็จรูปที่พัฒนาบน MS Access 2000 

•  สามารถเปิดเรียกใช้งานได้ด้วย MS Access รุ่น 2000 ขึ้นไป

•  มีคำแนะนำธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่ สำหรับข้าว 12 จังหวัด

•  มีระบบคำนวณการผสมปุ๋ยจากแม่ปุ๋ยหลัก

•  [ดาวน์โหลด...]

คำแนะนำปุ๋ยสั่งตัด

ระบบคำแนะนำธาตุอาหาร เฉพาะพื้นที่ สำหรับอ้อย (SimCane)

•  เป็นโปรแกรมกึ่งสำเร็จรูปที่พัฒนาบน MS Access 2003 

•  สามารถเปิดเรียกใช้งานได้ด้วย MS Access รุ่น 2003 ขึ้นไป 

•  มีคำแนะนำธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่ สำหรับอ้อย 18 จังหวัด 

•  มีระบบคำนวณการผสมปุ๋ยจากแม่ปุ๋ยหลัก 

•  [ ดาวน์โหลด...]

คำแนะนำปุ๋ยสั่งตัดข้าวโพด 

• [ดาวน์โหลด...]

คำแนะนำปุ๋ยสั่งตัดข้าว 

• [ดาวน์โหลด...]

คำแนะนำปุ๋ยสั่งตัดอ้อย 

• [ดาวน์โหลด...]

คำแนะนำปุ๋ย

คำแนะนำปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

•  พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล และไม้ยืนต้น

•  ค่าวิเคราะห์ดิน และคำแนะนำการใช้ปุ๋ย

•  เกษตรกรนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น

•  [รายละเอียด...]

•  [ดาวน์โหลด...]

หนังสือดีที่ควรอ่าน

หนังสือการ์ตูนรู้จักดิน รู้จักปุ๋ย

•  เด็ก เยาวชน เกษตรกรทั่วไป ครู และผู้ที่สนใจจะทำการเกษตร

•  เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์

•  ภาพวาดประกอบ เด็กและเยาวชนเข้าใจง่าย

•  [รายละเอียด...]

•  [ดาวน์โหลด...]

หนังสือธรรมชาติของดินและปุ๋ย

    •  เกษตรกรผู้นำ ผู้ที่ต้องการมีความรู้เรื่องดิน และปุ๋ยลึกซึ้งมากขึ้น

    •  ดินเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดเกษตรกรมากที่สุด แต่เกษตรกรรู้จักน้อยที่สุด

    •  การรู้จักดินมากขึ้น รู้วิธีการจัดการดินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

    •  [รายละเอียด...]

    •  [ดาวน์โหลด...]