ประคอง ปิ่นวิเศษ เกษตรกรปลูกข้าวโพด จ.ลพบุรี

เกษตรกรผู้นำจากจังหวัดลพบุรี ก่อนปี 2544 นายประคองมีหนี้สิน สิ้นหวังและไม่อยากมีชีวิตอยู่ หลังจากที่นายประคองได้เข้าร่วมโครงการฯ ในช่วง 2545-2547 นายประคองหมดหนี้สิ้น และมีเงินออมในธนาคาร นายประคองได้แบ่งพื้นที่เพื่อปลูกพืชอื่น นอกจากข้าวโพด และมีการปลูกข้าวโพดเป็นช่วงๆ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง นายประคอง ปลูกถั่วเขียวสลับข้าวโพดทุกปี ทำให้ดินของนายประคองร่วนซุย ไถพรวนง่าย ผู้รับจ้างไถชอบมาก เพราะทำงานสะดวก รวดเร็ว ถึงแม้ว่าปัจจุบันน้ำมันแพง ทำให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดหลายรายเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น แต่นายประคองสามารถมีรายได้พอเพียงจากการปลูกข้าวโพด และพืชอื่นๆ โดยใช้ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาประยุกต์ในไร่นาของตนเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณประคองได้ที่ โทร. 089-237-2704