ปุ๋ยสั่งตัด รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2554

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2554 ขึ้น ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็นประธานในพิธี

   

   

สำหรับการตัดสินผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2554 มีผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยเด่นจำนวนทั้งสิ้น  12 ผลงานใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา 5 ผลงาน  กลุ่มงานวิจัยด้านวิชาการ 4 ผลงาน และกลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ 3 ผลงาน

   

   

รางวัลรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” เพื่อลดต้นทุน

ทีมผู้วิจัยได้สร้างโปรแกรมสำเร็จรูปที่บรรจุฐานข้อมูลของประเทศไทย และพัฒนาเป็นคำแนะนำ “ปุ๋ยสั่งตัด” 3 ขั้นตอน สำหรับข้าวโพด ข้าวและอ้อย โดยได้เผยแพร่เทคโนโลยีไปสู่เกษตรกรในหลายจังหวัด ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารกำจัดศัตรูพืช แต่ได้ผลผลิตสูงขึ้น เกษตรกรมีกำไรมากขึ้นและสามารถผลิตพืชแข่งขันกับนานาประเทศได้ปัจจุบันเป็นนโยบายของรัฐบาลในการนำเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” ไปใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้รับนโยบายและดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี

โดยมี ศ.ดร.ทัศนีย์  อัตตะนันทน์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับนักวิจัยร่วมงาน  33 คน