ส่องภารกิจมูลนิธิ ม.ก.จากทุนการศึกษาสู่ "โรงเรียนทางอากาศ"

ตามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”ดร.จงรัก วัชรินทรรัตน์”ในฐานะเลขาธิการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีดำริให้จัดทำคลิปวีดีโอสั้นๆประมาณ 1 นาทีเพื่อแนะนำมูลนิธิฯและเชิญชวนให้ผู้สนใจบริจาคเงินโดยวิธีแสกนคิวอาร์โค้ดซึ่งผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีประจำปีได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงินเนื่องจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 46 ที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

ผู้บริจาคขอหักลดหย่อนภาษีประจำปีได้โดยผ่าน 3 กิจกรรมหลักได้แก่ 1.ทุนการศึกษาซึ่งมูลนิธิฯได้มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างต่อเนื่องทุกปี

  2.การจัดอบรมผ่านโรงเรียนบุตรเกษตรกร โดยให้ความรู้กับยุวเกษตรกรทั่วประเทศ และ 3.โครงการโรงเรียนวิทยุทางอากาศเพื่อการเกษตรและสาธารณะโดยมีสถานีวิทยุม.ก.หรือเคอพลัสเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำหลักสูตรต่างๆและเชื่อมต่อโครงข่ายถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโครงการโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ โครงการโรงเรียนเลี้ยงโคเนื้อทางอากาศ โครงการข้าวและชาวนาไทยทางอากาศ เป็นต้น

นอกจากนี้มูลนิธิฯยังมีโครงการฯเพื่อภารกิจการให้ทุนอุดหนุนด้านนวัตกรรมและสนับสนุนทุนการวิจัยแก่คณะต่าง ๆ และหน่วยงานทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นทุกปีอีกด้วย 

สำหรับภาคต้นประจำปีการศึกษา 2563 มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่นิสิตจำนวนทั้งสิ้น 82 ทุนๆละ 8,000 บาทโดยนิสิตผู้ได้รับทุนจะต้องทำงานชดใช้ตามที่เจ้าของทุนกำหนด 60 ชั่วโมง/ทุน

 พิมพิศา คณะมะ นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่3ม.เกษตรศาสตร์หนึ่งในนิสิตที่ได้รับทุนมูลนิธิ ม.ก.ในภาคต้น ประจำการศึกษาปี 2563 โดยเธอบอกว่ารู้สึกดีใจเมื่อทางมูลนิธิประกาศรายชื่อมีชื่อตัวเองติดอยู่ในกลุ่มนิสิตที่ได้รับทุนด้วยจำนวนเงิน 8,000 บาทเป็นทุนทำงานโดยมีเงื่อนไขให้นิสิตทำงานครบ 60 ชั่วโมงซึ่งทางมูลนิธิฯจะเป็นผู้จัดหาสถานที่ทำงานให้โดยส่งเธอไปทำงานที่กองคลัง ม.เกษตรศาสตร์เป็นระยะเวลา 60 ชั่วโมง

 “เพิ่งลองสมัครไปครั้งแรกได้เลยก็รู้สึกดีใจมากปกติทางบ้านจะส่งเงินมาให้อาทิตย์ละพันบาทพยายามประหยัดจะได้ขอเงินทางบ้านเพิ่มหากไม่จำเป็นจริงๆขอขอบคุณทางมูลนิธิม.ก.ที่ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับทางบ้าน”พิมพิศา กล่าวอย่างภูมิใจพร้อมย้ำว่านอกจากจะได้เงินทุนการศึกษาแล้วยังได้ประสบการณ์จากการทำงานอีกด้วย

ความรู้สึกนี้ไม่ต่างจาก วรางคณา เผือกเดช นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่1 ม.เกษตรศาสตร์เป็นอีกรายที่เพิ่งได้รับทุนมูลนิธิม.ก.ครั้งแรกเช่นกัน

เธอเล่าว่าเพิ่งได้รับทุนการศึกษาครั้งแรกในชีวิตก็รู้สึกดีใจอย่างมากอย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ระดับหนึ่ง 

โดยวรางคณานั้นถูกส่งไปทำงานที่สำนักห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ช่วยงานเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทุกอย่าง อาทิ จัดวางหนังสือบนชั้นช่วยติดสติกเกอร์นั่งที่เคาเตอร์รับลงทะเบียนยืม-คืนหนังสือเก็บหนังสือเข้าชั้น เป็นต้น

 “เป็นทุนทำงานทุนละ 8,000 บาทส่วนสถานที่ทำงานเราไม่สามารถเลือกเองได้ ทางมูลนิธิฯเขาจัดหาให้เองของหนูได้มาอยู่ที่ห้องสมุดก็รู้สึกชอบมากปกติหนูก็มานั่งอ่านหนังสือที่ห้องสมุดเป็นประจำอยู่แล้ว”วรางคณากล่าว

ไม่เพียงแต่ทุนการศึกษาเท่านั้นแต่ปัจจุบันมูลนิธิม.ก.ยังมีภารกิจเพิ่มในการขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่ภาคเกษตรกรรม โดยให้เงินทุนอุดหนุนจากการรับบริจาคของผู้มีอุปการะคุณผ่านโครงการโรงเรียนทางอากาศของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(สถานีวิทยุม.ก.)หรือเคอร์พลัสในการจัดทำหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรโดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสถานีมาอย่างต่อเนื่อง  

ด้านผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้จัดการมูลนิธิม.ก. กล่าวถึงโครงการโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนานหลายปีว่าเป็นการจัดการเนื้อหาให้ความรู้ที่ถูกต้องจากผู้รู้ให้ชาวนาโดยตรงผ่านการผลิตรายการและการเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดออกสู่สาธารณชนผ่านทุกช่องทางและทุกเครือข่ายของสถานีออกอากาศทั้ง 4 ภูมิภาคเพื่อให้เกษตรกรไทย บุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไปนำไปใช้ในการประกอบอาชีพสนับสนุนซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวมต่อไป 

 “จากการประเมินเบื้องต้นเกษตรกรที่ร่วมโครงการพบว่าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยใช้ยาฆ่าแมลงได้ ลดลงกว่าครึ่งที่เคยใช้ปกติทุกครั้งที่มีการอบรมจะมีการประเมินผลโดยการวิจัยให้ทราบถึงผลลัพธ์ของโครงการอีกครั้ง เช่นเดียวกับโครงการโรงเรียนทางอากาศอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทย” ผศ.อนุพรกล่าวย้ำ

สำหรับมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อตั้งขึ้นในปี 2524 ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการเกษตรและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องตามแนวทางปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิฯและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเลขาธิการฯมูลนิธิโดยตำแหน่ง

สำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 02-579-0113 ต่อ 4826 หรือ 086-0875904 ทุกวันในเวลาราชการ จึงขอเชิญชวนให้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านระบบ E-Donationเพื่อนำเงินบริจาคสำหรับเป็นทุนการศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยผู้บริจาคสามารถลดหย่อนภาษีประจำปีได้โดยอัตโนมัติเพียงสแกนคิวอาร์โค้ดในผ่านระบบ Mobile Banking ที่ใช้บริการ เงินบริจาคก็จะผ่านกรมสรรพากร สามารถลดหย่อนภาษีประจำปีได้โดยไม่ต้องออกใบเสร็จ

มีขั้นตอนดังนี้

1.เปิดMobile Bankingที่ใช้บริการ

2.เลือกสแกน QR

3.ระบุจำนวนเงิน

4.กดยืนยันการบริจาคสมทบกองทุนวันเกิด กองทุนเพื่อการศึกษา