ผู้สนับสนุน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมวิชาการเกษตร

มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

University of Hawaii