คณะวิจัย

ทีมงานวิจัยการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่

1. ที่ปรึกษา

Emeritus Professor Dr. Kazutake Kyuma, Kyoto University

Professor Dr. Russell Yost, University of Hawaii

ศ.เกียรติคุณ ดร.สรสิทธิ์ วัชโรทยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


2. นักวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ 

ผศ.ดร.ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์

ผศ.พิบูลย์ กังแฮ 

ผศ.ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์


กรมพัฒนาที่ดิน

ดร.บุรี บุญสมภพพันธ์ 

นายทวีศักดิ์ เวียรศิลป์

นายสหัสชัย คงทน 

นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ

นายชัยรัตน์ วรรณรักษ์ 

นายเจตน์ ล่อใจ

ดร.ปิ่นเพชร ดีล้อม


กรมวิชาการเกษตร

นายหริ่ง มีสวัสดิ์ 

นายประดิษฐ์ บุญอำพล

นายสันติ ธีราภรณ์ 

นายวีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ

นายบุญช่วย สงฆนาม 

นายสุกิจ รัตนศรีวงษ์

นายนิตย์ วงษา


กรมส่งเสริมการเกษตร

นายกู้เกียรติ สร้อยทอง 

นางสาวอรุณี เจริญศักดิ์ศิริ

นายณรงค์ วุฒิวรรณ 

นางสาวชัญญา ทิพานุกะ

นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ 

นายรังสรรค์ กองเงิน

นางจันทรจิรา สุนทรภัทร์


กรมการข้าว

นายอานันท์ ผลวัฒนะ 

นางสาวสมจิต คันธสุวรรณ

นายปัญญา ร่มเย็น 

ดร.นิวัฒน์ นภีรงค์

นายเฉลิมชาติ ไชยคาม 

นางไพลิน รัตน์จันทร์

นางสาวนลินี เจียงวรรธนะ


มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน

ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์