เกษตรกรตัวอย่าง

พบกับคุณสมพันธ์ เย็นวารี คุณไมตรี แซ่เลี้ยง คุณสำรวม ยอดเสรนีย์ คุณกฤชพัฒน์ เมืองศรี เกษตรกรตัวอย่างการใช้ปุ๋ยสั่งตัด