แนวพระราชดำริฟื้นฟูดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจ ออกอากาศวันที่ 10 มิ.ย. 53