เทคโนโลยี "ปุ๋ยสั่งตัด" ในการผลิตข้าวโพด

โครงการ "ต้นแบบความร่วมมือเชิงพื้นที่เพื่อสร้างการเรียนรู้

ของเกษตรกรในการตัดสินใจทางการเกษตร

กรณีตัวอย่างการปลูกข้าวโพดแบบลดต้นทุน อำเภอนครไทย"

 

ต.ห้วยเฮี้ย ต.บ่อโพธิ์ ต.นาบัว ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

 

ตอนที่ 6

การประยุกต์ใช้การวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน

ตอนที่ 5

การใช้ปุ๋ยสั่งตัดในไร่ข้าวโพด 

ตอนที่ 4

การวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน

 

ตอนที่ 3

ที่มาของโครงการ

ตอนที่ 2

 แนวคิดเรื่องปุ๋ยสั่งตัด

ตอนที่ 1

การสนับสนุนงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)