ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปฐพีวิทยา

ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันท์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านดินและปุ๋ยในระดับแนวหน้าของไทยและได้รับการยอมรับในระดับสากล