คืนความสุขให้คนในชาติ (ปุ๋ยสั่งตัด)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558

การสร้างความเข้มแข็งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ เพื่ออนาคต

...

ในปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้ง “ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน” รวมทั้งหมด 882 แห่งในทุกอำเภอทั่วประเทศ 1 อำเภอ 1 ศูนย์ ซึ่งกรมส่งเสริมฯ ได้นำเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” มาใช้ในพื้นที่ชลประทาน  ภาคกลาง 20 จังหวัด พบว่าชาวนานั้นสามารถลดปุ๋ยเคมีได้ 47% และผลิตข้าวเพิ่มขึ้นอีก 7% ต้นทุนในการปลูกข้าวลดลงเฉลี่ย 400-500 บาท  เพื่อจะแก้ปัญหา “ปุ๋ยผิด ปุ๋ยปลอม ปุ๋ยแพง” อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ” อีกกว่า 800 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อเป็นช่องทางให้ความรู้สนับสนุนการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรเติบโตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

...