ชาวนามืออาชีพ

ชาวนามืออาชีพ | คนทำสื่อเปิดประตูสู่ชุมชน [DPU]

เกษตรกร มีความสำคัญในฐานะที่เป็นอาชีพหลักของคนไทย แต่ความเป็นอยู่กลับมีแต่ความลำบากและเต็มไปด้วยหนี้สิน เนื่องจากปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิต ขาดการใช้เทคโนโลยี จึงทำให้เกษตรกรยากจน เกิดเป็นความเหลื่อมล้ำ นำไปสู่อุปสรรค์ในการพัฒนาประเทศ 

โครงการคนทำสื่อเปิดประตูสู่ชุมชน ตอน ชาวนามืออาชีพ โดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องดินและปุ๋ยสำหรับปลูกข้าวให้แก่เกษตรกร ด้วยการนำเสนอเรื่องราวชีวิตของ วิชาญ ดอกพิกุล ที่นำเอาองค์ความรู้ "เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด" ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) มาใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งถือเป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้าที่กล้าจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำนา เพื่อก้าวสู่ "ชาวนามืออาชีพ" พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน 

ผลิตโดย

ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์