การเก็บตัวอย่างดิน และ การตรวจสอบความเป็นกรดด่างของดิน