ศิริพร  สุปัญญาพาณิชย์  เกษตรกรตำบลบ้านลำ จังหวัดสระบุรี

นางสาวศิริพร สุปัญญาพาณิชย์ เป็นคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  มีพื้นที่ทำนา 20 ไร่ เป็นผู้นำเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” มาทดลองใช้ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อลดต้นต้นทุนการผลิต พบว่า ประหยัดค่าปุ๋ยได้ไร่ละ 500 บาท ต่อฤดูปลูก ขณะที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก  60 เป็น 80 ถังต่อไร่ และปุ๋ยสั่งตัดทำให้ลดค่าใช้จ่ายการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้อีกไร่ละ 300 บาท เนื่องจากเราได้ใส่ปุ๋ย “ถูกชนิด ถูกปริมาณ ถูกเวลา และถูกวิธี”

ในปี 2558 ได้ขยายผลในพื้นที่ของสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านลำ มากกว่า 1,000 ไร่ และในปี 2559 ได้ขยายผลปุ๋ยสั่งตัดในพื้นที่เกษตรกรทำนาของทั้งตำบลบ้านลำ ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 4,000 ไร่ จากการใช้ปุ๋ยเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” ตั้งแต่ ปี 2557 จนถึงปัจจุบันสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 700-800 บาทต่อไร่ ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 30% ทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น และมีต้นทุนการผลิตลดลง ปัจจุบันยังขยายผลการใช้ปุ๋ยสั่งตัดไปยังตำบล อำเภอ และจังหวัดอื่นๆ อีกด้วย อาทิเช่น จังหวัดลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี อยุธยา ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ

ปัจจุบันเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องการใช้ “ปุ๋ยสั่งตัด” ให้แก่เกษตรกรทั่วไป และเป็นวิทยากรประจำศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี