คำแนะนำปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

คำแนะนำ

การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล และไม้ยืนต้น

         ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยนำเข้าปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นร้อยละ 65 จาก 2.6 ล้านตันในปี 2543 เป็น 4.3 ล้านตัน ในปี 2550 ขณะที่ผลผลิตต่อไร่ของพืชเศรษฐกิจเพิ่มไม่มากนัก และต้นทุนการผลิตเป็นค่าปุ๋ยเคมีสูงถึงร้อยละ 25 ดังนั้น การใช้ปุ๋ยเคมีให้ "ถูกสูตร ถูกปริมาณ ถูกเวลา ถูกวิธี" จึงเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

         เมื่อต้นปีนี้ ธ.ก.ส. ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การวิเคราะห์ดินและตรวจสอบปุ๋ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต" ให้แก่เจ้าหน้าที่ของทุกจังหวัด โดยมี ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตนันทน์ และคณะ ทำหน้าที่เป็นวิทยากร

         แต่เนื่องจากในปัจจุบัน คำแนะนำการใช้ปุ๋ยที่มีความแม่นยำสูง หรือการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่ ("ปุ๋ยสั่งตัด") ที่ ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตนันทน์ และคณะ ได้พัฒนาขึ้น มีเพียงสำหรับข้าว (SimRice) และข้าวโพด (SimCorn) เท่านั้น ซึ่งดาว์นโหลดฟรีได้จากเว็บไซต์ www.ssnm.agr.ku.ac.th (หรือ www.ssnmthai.com ในปัจจุบัน)

 

         เพื่อให้โครงการฯ ดังกล่าวประสบความสำเร็จ จึงนำผลการวิจัยของกรมวิชาการเกษตรที่ตีพิพม์ใน "คำแนะนำการใช้ปุ่ยกับพืชเศรษฐกิจ เอกสารวิชาการลำดับที่ 8/2548" มาใช้เป็น "ฐาน" ในการคำนวณ "สูตรปุ๋ย" และ "ปริมาณปุ๋ย" สำหรับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ แล้วจัดทำตารางที่เกษตรกรนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น โดยแนะนำให้ผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง เพื่อความประหยัดและขจัดปัญหาปุ๋ยปลอม

         สำหรับวิธีการเก็บตัวอย่างดิน และการตรวจสอบ เอ็น-พี-เค แบบรวดเร็ว ศึกษาได้จาก "คู่มือสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ : ธรรมชาติของดินและปุ๋ย"

ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์

มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน

โทรศัพท์ 081-3065373

อีเมล์ prateep.v@pan-group.com

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://docs.google.com/open?id=0B8AtgBF7YhaGNW1HczJJTV9EVTA

(เข้าตามลิงค์ แล้วคลิกที่เมนูไฟล์ เลือกดาวน์โหลด)