เอกสารอ้างอิง

1. คณาจารย์ ภาควิชาปฐพีวิทยา 2541 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 8 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 547 หน้า

2. ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ สมชาย กรีฑาภิรมย์ และบุญแสน เตียวนุกูลธรรม 2542 การวิเคราะห์ N P K ในดินอย่างง่าย วารสารดินและปุ๋ย 21 : 46-51  (อ่านต่อ...)

3. ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ ทวีศักดิ์ เวียรศิลป์ สหัสชัย คงทน หริ่ง มีสวัสดิ์ และประดิษฐ์ บุญอำพล 2542 คำแนะนำปุ๋ยไนโตรจเนสำหรับข้าวโพดที่ปลูกในชุดดินที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้แบบจำลองการปลูกพืช วารสารดินและปุ๋ย 21 : 52-61  (อ่านต่อ...)

4. Attanandana, T., C. Suwannarat, T. Vearasilp, S. Kongton, R. Meesawat, P. Boonampol, K. Soitong and A. Charoensaksiri. 1999. Nitrogen fertilizer recommendation for grain yield of corn using a modeling approach. Thai J. Agric. Sci. 32(1):73-83.  (อ่านต่อ...)

5. Attanandana, T., C. Suwannarat, T. Vearasilp, S. Kongton, R. Meesawat, P. Boonampol, K. Soitong, C. Tipanuka and R.S. Yost. 2000. NPK fertilizer recommendation systems for corn: Decision aids and test kits. Thai Journal of Soils and Fertilizers 22 (4):174-186.  (อ่านต่อ...)

6. Attanandana, T., C. Suwannarat, T. Vearasilp, S. Kongton, R. Meesawat, P. Boonampol, K. Soitong, C. Tipanuka and R.S. Yost. 2002. Use of decision-aids in on-farm experiments in Thailand. Paper presented at the Regional Workshop on Decision-Aids for Nutrient Management Support System (NuMaSS), PhilRice, Maligaya, Philippines 21-24 January, 2002.  (อ่านต่อ...)

7. Attanandana, T. and R.S. Yost. 2003. A site specific nutrient management approach for maize-Thailand. Better Crops International. Vol. 17, No.1(3-7), May 2003. Potash and Phosphate Institute/Potash and phosphate Institute of Canada.  (อ่านต่อ...)

8. ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ 2546 การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่สำหรับข้าวโพด โดยใช้โปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจ และการวิเคราะห์ดิน หนังสือปฐพีวิทยาก้าวไกล วิจัย-วิชาการ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน้า 46-67  (อ่านต่อ...)

9. ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ 2546 การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่สำหรับข้าวโพด ประชาคมวิจัย จดหมายข่าวราย 2 เดือน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฉบับที่ 48 เดือนมีนาคม 2546 หน้า 1-4  (อ่านต่อ...)

10. Attanandana, T., R.S.Yost, T. Vearasilp, N. Wuttiwan, and C. Sangchyoswat. 2004. Sustainable maize production through the use of a location specific nutrient management decision support system. Final report submitted to FAO.

11. Attanandana, T., R.S. Yost, and P. Verapattananirund. 2004. Adapting Site Specific Nutrient Management to Small Farms of the Tropics. Paper presented at the 7th Biannual Conference on Precision Agriculture, Minneapolis, Minnesota, July 25-28, 2004.  (อ่านต่อ...)

12. Attanandana, T., A. Phonpheom, A. Pinchongskuldit and R.S. Yost. 2006. SimCorn- A Software Designed to Support Site-specific Nutrient Management for Farmers of Small Parcels in the Tropics. Paper presented at the World Conference on Computers in Agriculture, Orlando , Florida , 24-26 July, 2006.  (อ่านต่อ...)

13. Yost, R.S. and T. Attanandana. 2006. Predicting and testing site-specific potassium fertilization of maize in soils of the Tropics-An example from Thailand. Soil Science 171 (12): 968-980. (อ่านต่อ...)