บัณฑิตที่พึงปรารถนาต่อสังคม

ขอแสดงความยินดีต่อบัณฑิตใหม่ทุกคน การจบการศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นของชีวิตที่จะต้องออกไปต่อสู้กับชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องไปทำงานกับคนแปลกหน้าและสังคมที่แตกต่างจากสังคมในมหาวิทยาลัย

บัณฑิตที่จบออกไปถือว่าเป็นผู้โชคดีมาก เพราะอยู่ในกลุ่ม 1% ของประชากรโลกที่มีการศึกษาจบปริญญาตรี มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตยิ่งโชคดีมากกว่า เพราะอยู่ในกลุ่มน้อยกว่า 1% ของประชากรโลก ที่ได้จบการศึกษาขั้นสูง

การเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เพื่อสะสมบุญบารมี ดังนั้นการประกอบอาชีพสุจริต ช่วยเหลือสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนจะเป็นการสร้างสมบารมี การทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ เป็นคนดีในสังคม จะทำให้ชีวิตเป็นสุขถึงแม้ว่าจะไม่มีสมบัติทรัพย์สินเงินทองมากมาย  แต่มีใจสงบ สันโดษ จะมีความสุขมากกว่าคนที่อยากได้ อยากมีอยากเป็น

อยากเห็นบัณฑิตทุกคนมีความตั้งใจ เสียสละ ทำงานวิจัยอย่างเข้มแข็ง และเป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อเกษตรกร เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และเป็นประเทศที่นำส่งข้าวออกติดอันดับ 1 ของโลกมากว่า 20 ปี แต่ฐานะและความเป็นอยู่ของเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่อยู่ในระดับที่ดี ดังนั้นจึงขอให้บัณฑิตทุกท่าน ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ ทำงานวิจัยและถ่ายทอดผลวิจัยที่เป็นประโยชน์ให้เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรไทยอยู่ดีกินดี  การวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ต้องดีกว่านักวิจัยรุ่นเก่า เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย สามารถศึกษาความรู้ได้จากทั่วโลก

การทำความดีนั้นไม่จำเป็นต้องโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ แต่สะสมความดีไปเรื่อยๆเปรียบเสมือนการปิดทองหลังพระ เมื่อปิดทองหลังพระมาก ๆ ทองก็จะล้นออกมาทางด้านหน้า ทำให้ผู้คนเห็นและรับรู้ถึงความดีที่เราได้ทำแล้ว

ปฐพี&เคมีการเกษตรสัมพันธ์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม 2552