แนะนำปุ๋ยสั่งตัดเวทีพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 89

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ และคณะ ได้แนะนำเทคโลยีปุ๋ยสั่งตัด หลักคิดพึ่งตนเอง แก่เกษตรกร เด็ก เยาวชน ในเวทีพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 89 ณ เทศบาลตำบลรางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี มีผู้เข้าอบรม 40 คน