หนังสือธรรมชาติของดินและปุ๋ย
โดย ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ และ ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์
(01/06/58)
เหมาะสำหรับเกษตรกรผู้นำ ผู้ที่ต้องการมีความรู้เรื่องดิน และปุ๋ยลึกซึ้งมากขึ้น


การ์ตูนรู้จักดิน รู้จักปุ๋ย
โดย ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ และ ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์
(19/01/54)
เหมาะสำหรับเด็ก เยาวชน เกษตรกรทั่วไป ครูสอนนักเรียน และผู้ที่สนใจจะทำการเกษตร


ดินที่ใช้ปลูกข้าว
โดย ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์
(10/04/50)
ดินที่ใช้ปลูกข้าว เป็นหนังสือประกอบการบรรยายวิชาดินนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยของ Drs. F.N. Ponnamperuma , W.H. Patrick, Jr.,  K Kyuma ฯลฯ ซึ่งเป็นนักวิจัยชั้นนำของโลกทางด้านดินที่ใช้ปลูกข้าว