ผู้สนับสนุน

  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  
  
 กรมพัฒนาที่ดิน
  
  
 กรมวิชาการเกษตร
  
  
 มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน
  
  
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  
  
 University of Hawaii