ดาวน์โหลด

โปรแกรมปุ๋ยสั่งตัด 

ระบบคำแนะนำธาตุอาหาร เฉพาะพื้นที่ สำหรับข้าวโพด (SimCorn) 
    •  เป็นโปรแกรมกึ่งสำเร็จรูปที่พัฒนาบน MS Access 2000 
    •  สามารถเปิดเรียกใช้งานได้ด้วย MS Access รุ่น 2000 ขึ้นไป 
    •  สามารถเรียกดู สมบัติชุดดินที่ใช้ปลูกข้าวโพด ได้ 75 ชุดดิน 
    •  สืบค้นหา "ชุดดิน" ได้โดยใช้สมบัติดิน
 
    •  มีคำแนะนำธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่ สำหรับข้าวโพด 19 จังหวัด 
    •  มีระบบคำนวณการผสมปุ๋ยจากแม่ปุ๋ยหลัก
 

 

  

ระบบคำแนะนำธาตุอาหาร เฉพาะพื้นที่ สำหรับข้าว (SimRice)
 
    •  เป็นโปรแกรมกึ่งสำเร็จรูปที่พัฒนาบน MS Access 2000 
    •  สามารถเปิดเรียกใช้งานได้ด้วย MS Access รุ่น 2000 ขึ้นไป 
    •  มีคำแนะนำธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่ สำหรับข้าว 12 จังหวัด 
    •  มีระบบคำนวณการผสมปุ๋ยจากแม่ปุ๋ยหลัก


 
 
 
 
 
  

ระบบคำแนะนำธาตุอาหาร เฉพาะพื้นที่ สำหรับอ้อย (SimCane) 
    •  เป็นโปรแกรมกึ่งสำเร็จรูปที่พัฒนาบน MS Access 2003 
    •  สามารถเปิดเรียกใช้งานได้ด้วย MS Access รุ่น 2003 ขึ้นไป 
    •  มีคำแนะนำธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่ สำหรับอ้อย 18 จังหวัด 
    •  มีระบบคำนวณการผสมปุ๋ยจากแม่ปุ๋ยหลัก
 
 

 
 
 
 คำแนะนำปุ๋ยสั่งตัด

คำแนะนำปุ๋ยสั่งตัดข้าวโพด


คำแนะนำปุ๋ยสั่งตัดข้าว


คำแนะนำปุ๋ยสั่งตัดอ้อย


คำแนะนำปุ๋ย

คำแนะนำปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
    •  พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล และไม้ยืนต้น
    •  ค่าวิเคราะห์ดิน และคำแนะนำการใช้ปุ๋ย
    •  เกษตรกรนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น
หนังสือดีที่ควรอ่าน

หนังสือการ์ตูนรู้จักดิน รู้จักปุ๋ย
    •  เด็ก เยาวชน เกษตรกรทั่วไป ครู และผู้ที่สนใจจะทำการเกษตร
    •  เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์
    •  ภาพวาดประกอบ เด็กและเยาวชนเข้าใจง่าย


หนังสือธรรมชาติของดินและปุ๋ย
    •  เกษตรกรผู้นำ ผู้ที่ต้องการมีความรู้เรื่องดิน และปุ๋ยลึกซึ้งมากขึ้น
    •  ดินเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดเกษตรกรมากที่สุด แต่เกษตรกรรู้จักน้อยที่สุด
    •  การรู้จักดินมากขึ้น รู้วิธีการจัดการดินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม