คณะวิจัย

ทีมงานวิจัยการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่

1. ที่ปรึกษา
Emeritus Professor Dr. Kazutake Kyuma, Kyoto University
Professor Dr. Russell Yost, University of Hawaii
ศ.เกียรติคุณ ดร.สรสิทธิ์ วัชโรทยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. นักวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์
ผศ.พิบูลย์ กังแฮ 
ผศ.ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์

กรมพัฒนาที่ดิน
ดร.บุรี บุญสมภพพันธ์ 
นายทวีศักดิ์ เวียรศิลป์
นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ
นายชัยรัตน์ วรรณรักษ์ 
นายเจตน์ ล่อใจ

กรมวิชาการเกษตร
นายหริ่ง มีสวัสดิ์ 
นายประดิษฐ์ บุญอำพล
นายสันติ ธีราภรณ์ 
นายบุญช่วย สงฆนาม 
นายนิตย์ วงษา

กรมส่งเสริมการเกษตร
นายกู้เกียรติ สร้อยทอง 
นางสาวอรุณี เจริญศักดิ์ศิริ
นายณรงค์ วุฒิวรรณ 
นางสาวชัญญา ทิพานุกะ
นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ 
นายรังสรรค์ กองเงิน
นางจันทรจิรา สุนทรภัทร์

กรมการข้าว
นายอานันท์ ผลวัฒนะ 
นางสาวสมจิต คันธสุวรรณ
นายปัญญา ร่มเย็น 
นายเฉลิมชาติ ไชยคาม 
นางไพลิน รัตน์จันทร์
นางสาวนลินี เจียงวรรธนะ

มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน