ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณวันที่ 20 สิงหาคม 2556  ได้เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติบุคคลากรและนิสิตผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์  หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์
มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน