สละ นิรากรณ์ เกษตรกรปลูกข้าวโพด จ.สระบุรี


เกษตรกรปลูกข้าวโพดจากจังหวัดสระบุรี ก่อนเข้าร่วมโครงการเป็นหมอดินอาสา เป็นผู้นำกลุ่มเกษตรกร หลังจากได้ร่วมทำแปลงสาธิตเพียง 1 ปี ได้ทำการผสมแม่ปุ๋ย 46-0-0 และ 0-0-60 เพื่อให้ได้ตำรับปุ๋ย 13-0-8 นายสละจึงเริ่มเข้าใจสูตรปุ๋ยที่มีค่า N-P-K ต่าง ๆ กัน และเข้าใจถึงหน้าที่หลักของแม่ปุ๋ยแต่ละตัวที่ใช้ผสมว่ามีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดแตกต่างกันอย่างไร รู้และเข้าใจถึงความแตกต่างของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ และจะเลิกใช้ปุ๋ยอินทรีย์บรรจุถุง รู้และเข้าใจในการปลูกข้าวโพดตามหลักวิชาการ นายสละให้ความเห็นว่าการผสมปุ๋ยไม่ยุ่งยากเลย เมื่อใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินได้ผลผลิตข้าวโพดสูงขึ้นจากเดิม 900 กก./ไร่เป็น 1.5 ตัน/ไร่ เป็นแกนนำในการเผยแพร่วิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้กับเกษตรกรตำบลพุคำจานทั้งตำบล และได้เริ่มถ่ายทอดไปแล้ว 4 หมู่บ้าน เป็นแกนนำในการรวมกลุ่มเพื่อจัดหาแม่ปุ๋ยมาผสมปุ๋ยใช้เอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณสละได้ที่ โทร. 081-852-3715