การขับเคลื่อนเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ข่าวเรื่อง การขับเคลื่อนเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี  ถึงการสรุปและขยายผลถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากการวิจัยให้สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป