หลักวิชาดินและปุ๋ย

ตอนที่ 1 ดินคืออะไร


ตอนที่ 2 รู้จักดิน_ส่วนประกอบของดิน


ตอนที่ 3 รู้จักดิน_ผลิตภาพของดินตอนที่ 4 ความต้องการธาตุอาหารของพืชตอนที่ 5 หน้าที่ของธาตุอาหารหลักตอนที่ 6 การสูญเสียธาตุอาหารพืชในดิน


ตอนที่ 7 ปุ๋ยคืออะไร


ตอนที่ 8 ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี


ตอนที่ 9 ผลกระทบของปุ๋ยเคมีต่อดิน


ตอนที่ 10 ทำไมเกษตรกรต้องใส่ปุ๋ย


ตอนที่ 11 ปุ๋ยสั่งตัดคืออะไรตอนที่ 12 ปุ๋ยสั่งตัด ลดต้นทุนการผลิตข้าวได้จริง


ตอนที่ 13 จุดเด่นของเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด คืออะไร

ตอนที่ 14 ขั้นตอนการใช้ปุ๋ยสั่งตัด(1) การวิเคราะห์ดินและการเก็บตัวอย่างดิน

ตอนที่ 15 ขั้นตอนการใช้ปุ๋ยสั่งตัด(2) การใช้ App ค้นหาชุดดินและคำแนะนำปุ๋ย
ตอนที่ 16 คลินิกดิน


ตอนที่ 17 การวิเคราะห์ดินแบบรวดเร็ว