หลักวิชาดินและปุ๋ย

ตอนที่ 1 ดินคืออะไร


ตอนที่ 2 ส่วนประกอบของดิน


ตอนที่ 3 ดินดี ดินเลวตอนที่ 4 ความต้องการธาตุอาหารของพืชตอนที่ 5 หน้าที่ของธาตุอาหารหลักตอนที่ 6 การสูญเสียธาตุอาหารพืชในดิน


ตอนที่ 7 ปุ๋ยคืออะไร


ตอนที่ 8 ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี


ตอนที่ 9 ผลกระทบของปุ๋ยเคมีต่อดิน


ตอนที่ 10 ทำไมเกษตรกรต้องใส่ปุ๋ย


ตอนที่ 11 ปุ๋ยสั่งตัดคืออะไรตอนที่ 12 ปุ๋ยสั่งตัด ลดต้นทุนการผลิตข้าวได้จริง


ตอนที่ 13 จุดเด่นของเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด คืออะไร

ตอนที่ 14 การวิเคราะห์ดินและการเก็บตัวอย่างดิน

ตอนที่ 15 การใช้ App ค้นหาชุดดินและคำแนะนำปุ๋ย
ตอนที่ 16 คลีนิกดิน โดยเกษตรกร และเพื่อเกษตรกร


ตอนที่ 17 การวิเคราะห์ดินแบบรวดเร็ว